Visokoprofilisani ljudi koji rade i misle drugačije
Miluša Okiljević
Partner
Miluša Okiljević je osnivač i partner u advokatskoj kancelariji OM&Partners, čiji je fokus na oblasti pravu konkurencije, pravu EU, korporativnom pravu, spajanjima i preuzimanjima. Miluša je bila pravni savetnik Vlade Republike Srbije u više pitanja u vezi sa državnom pomoći, međunarodnom trgovinom i bila je deo pravnog tima koji je zastupao Vladu Republike Srbije pred Evropskom komisijom. Pored toga, radila je kao pravni savetnik Ministarstva rudarstva i energetike u postupku pred Energetskom zajednicom. Miluša je šest godina radila u vrhunskim advokatskim kancelarijama u kojima je bila zadužena za rad rad u celom region, uključujući: Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Severnu Makedoniju. Aktivno je učestvovala u nekoliko projekata direktnih stranih investicija i postupcima pred Komisijom za kontrolu državne pomoći i Komisijom za zaštitu konkurencije. Savetovala je neke od najvećih kompanija u različitim industrijama o aspektima njihovog svakodnevnog poslovanja u vezi sa zaštitom konkurencije, uključujući i postupke prijave koncentracija i zloupotebe dominantnog položaja. Miluša zastupa domaće i međunarodne kompanije u visoko profilnim transakcijama spajanja i preuzimanja i pruža pravnu podršku u svim komercijalnim apektima njihovog svakodnevnog poslovanja u regionu.
Marija Vuković
Direktor finansija
Marija Vuković je direktor finansija u advokatskoj kancelariji OM&Partners. Njene primarne odgovornosti uključuju kreiranje i reviziju finasijskih odluka kancelarije, budžetiranje, zapošljavanje, obuku i sprovođenje redovnih procena finansijskih procedura. Njen posao podrazumeva pripremu podataka za godišnji budžet, pripremu na kraju meseca i kvartala, uključujući pripremu finansijskih izveštaja i rad na postavljanju kratkoročnih i dugoročnih strateških finansijskih ciljeva. Marija je takođe odgovorna za uspostavljanje finansijskih politika i procedura koje obezbeđuju pouzdanu finansijsku strukturu, efikasnu internu kontrolu i nadzor nad svakodnevnim poslovanjem kancelarije. Marija je ranije u svojoj karijeri radila više od 10 godina na poslovima glavnog računovođe u oblasti zdravstva i osiguranja i više od 5 godina kao menadžer finansija u korporativnoj advokatskoj kancelariji.
Tatjana Sofijanić
Stariji saradnik
Tatjana Sofijanić je stariji saradnik u advokatskoj kancelariji OM&Partners.Ona se prvenstveno fokusira na pravo EU, pravo zaštite konkurencije, gde savetuje klijente o složenim pitanjima prava konkurencije, uključujući postupke prijava koncentracija u više različitih jurisdikcija, postupke ispitivanja postojanja kartela, zloupotrebe dominantnog položaja, programe obuke i usklađenosti sa propisima iz oblasti zaštite konkurencije. Takođe, u pitanjima zaštite podataka, privatnosti i sajber bezbednosti Tatjana savetuje klijente o svim aspektima zaštite podataka, privatnosti i upravljanja rizikom podataka, uključujući pitanja onlajn oglašavanja, upravljanje podacima i propise o privatnosti u vezi sa lansiranjem proizvoda i projekata. Tatjana savetuje klijente u važnim slučajevima vezanim za spajanja i preuzimanja, pitanja zajedničkih ulaganja u različitim industrijama. Ostale oblasti stručnosti uključuju pravo intelektualne svojine, radno pravo i rešavanje sporova. Pre nego što se pridružila OM&Partners, Tatjana je radila u dve advokatske kancelarije specijalizovane za pitanja prava konkurencije, gde je stekla ekspertizu u pitanjima kontrole državne pomoći i zloupotrebu dominantnog položaja, kao i pitanjima zaštite podataka. Tatjana je takođe radila kao savetnik Grupacije Svetske banke , gde je davala savete o politici u oblasti rešavanja sporova i prava konkurencije. Tatjana je koautor nekoliko publikacija Svetske banke.
Nemanja Jovanović
Stariji saradnik
Nemanja Jovanović je stariji saradniku advokatskoj kancelariji OM&Partners. Njegove primarne oblasti ekspertize su bankarstvo i finansije, poresko savetovanje, gde savetuje klijente o širokom spektru pitanja, sa posebnim fokusom na prekogranične kredite i finansiranje, kao i poreske aspekte u transakcijama spajanja i preuzimanja. Takođe, Nemanja savetuje klijente u pitanjima vezanim za nekretnine i pitanjima infrastrukture i JPP, gde uglavnom pomaže u pravnom strukturiranju projekata koji se odnose na obnovljive izvore energije, koncesije i druge infrastrukturne projekte. Nemanjina ekspertiza obuhvata i projektno finansiranje u sektoru energetike i infrastrukkture. Dodatno, Nemanja pruža pravnu podršku klijentima za radno pravna pitanja i pitanja rešavanja sporova. Poslednjih sedam godina, Nemanja je bio viši pravni savetnik u vodećoj infrastrukturnoj kompaniji i eminentnoj banci. Stoga se uglavnom bavio korporativnim, bankarsko-finansijskim i poreskim poslovima, ali je bio uključen i u rešavanje sporova, te je tako zastupao klijente pred sudovima i drugim upravnim organima.
Miloš Brkić
Saradnik
Miloš Brkić je saradnik u advokatskoj kancelariji OM&Partners. Oblasti prava kojima se pretežno bavi su pravo konkurencije i državna pomoć, u okviru kojih savetuje klijente u pogledu povreda konkurencije i prijava koncentracija, i korporativno pravo/spajanja i preuzimanja, u okviru kojih pomaže privrednim subjektima tokom postupka statusne promene, uključujući sačinjavanje izveštaja o poslovanju privrednih subjekata, izvršenje transakcija, zaključivanje ugovora i vođenje pravnih postupaka. Pored navedenih, oblasti prava kojima se takođe bavi su: pravo intelektualne svojine u okviru kog radi na registraciji i sticanju, odbrani, korišćenju, prenosu i ustupanju autorskih i srodnih prava, patenata, žigova, poslovnih tajni; upravno pravo - u okviru kog zastupa i savetuje klijente u postupcima pred državnim, gradskim i lokalnim upravnim organima; korporativno pravo/spajanja i preuzimanja u okviru kojih savetuje klijente o različitim pitanjima korporativnog prava kao i vrstama statusnih promena; pravo medija, telekomunikacija i tehnologije. Tokom studija obavljao je praksu u nekoliko advokatskih kancelarija, a pre dolaska u OM&Partners, Miloš je radio u advokatskoj kancelariji u Beogradu gde se specijalizovao u oblasti prava konkurencije i rešavanja sporova.
David Spaić
Saradnik
David Spaić je saradnik u advokatskoj kancelariji OM&Partners. Njegov primarni fokus su pravo konkurencije i korporativno pravo/spajanja i preuzimanje gde savetuje klijente u postupcima prijave koncentracije, sankcionisanje kartela, restriktivnih sporazuma i zloupotrebe dominantnog položaja. Takođe pomaže privrednim društvima da budu usklađeni sa propisima o državnoj pomoći, kao i korporativnim pitanjima gde savetuje klijente o korporativnim transakcijama i ostalim korporativnim oblastima. Druge značajne oblasti stručnosti su reorganizacija i stečaj gde radi na refinansiranju privrednih subjekata u nevolji, reorganizaciji privrednih društava uključujući i ostale oblasti stečajnog prava kao i materiju bankarstva i finansija. Pored toga, pomaže privrednim subjektima iz sektora energetike i infrastrukture gde savetuje klijente u vezi sa greenfield i brownfield investicija, infrastrukturnim projektima, obnovljivim izvorima energije, kupovini električne energije i drugim ugovorima iz oblasti energetike. Tokom studija obavio je praksu u Narodnoj banci Srbije, a pre dolaska u firmu David je radio u advokatskoj kancelariji u Beogradu u kojoj se specijalizovao za pravo konkurencije i kompanijsko pravo.
Nadja Kosić
Saradnik
Nađa Kosić je saradnik u advokatskoj kancelariji OM&Partners. Njen primarni fokus su pitanja zaštite podataka, privatnosti i sajber bezbednosti - gde savetuje klijente o svim aspektima zaštite podataka i pitanja privatnosti, kao i pitanja iz oblasti zaštite konkurencije, uključujući državnu pomoć- gde pomaže kompanijama da se pridržavaju nacionalnog i EU zakonodavstva i usmerava klijente tokom regulatornih postupaka. Dodatno, Nađini fokusi su korporativno pravo/spajanja i preuzimanja - gde je ona prvenstveno zadužena za podršku kompanijama kroz vršenje due diligence procena u postupcima spajanja i preuzimanja, sprovođenje transakcija, usklađenost sa propisima, sastavljanje ugovora i zastupanje u postupcima; Pravo EU - gde se fokusira na pravo EU, sudsku praksu, kao i primenu i sprovođenje zakonodavstva u Srbiji;Tehnologija, mediji, telekomunikacije, energija, infrastruktura i JPP– gde savetuje klijente u oblasti alternativne i obnovljive energije, bavi se pitanjima iz sektora infrastrukture i rešava regulatorna pitanja u vezi sa različitim oblicima javno-privatnih partnerstava. Tokom studija Nađa je obavljala pripravnički staž u Trećem osnovnom sudu u Beogradu. Pre nego što se pridružila OM&Partners, Nađa je bila saradnik u advokatskoj kancelariji u Beogradu u okviru tima za zaštitu podataka, pravo konkurencije, državnu pomoć, evropsko pravo i trgovinu i proširenje.
Ana Nikolić
Pripravnik
Ana Nikolić je pripravnik u advokatskoj kancelariji OM&Partners. Oblasti prava kojima se Ana bavi su, pre svega, korporativno pravo, radno pravo i rešavanje sporova, a njen rad obuhvata i druge oblasti koje su u fokusu kancelarije. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodno pravo. Tokom studiranja pohađala je Pravnu kliniku za ekološko pravo i obavljala praksu u kancelariji Zaštitnika građana Republike Srbije. Ana je trenutno student master studija na Pravnom fakultetu u oblasti radnog prava. Tečno govori srpski i engleski jezik.
Džejlana Adilović
Menadžer kancelarija
Džejlana je menadžer kancelarija u advokatskoj kancelariji OM&Partners i prva kontakt osoba za naše klijente. Ona je ključna osoba kojoj je povereno da se pobrine da pravni tim može da se bavi pitanjima klijenata, bez uticaja logističkih i administrativnih pitanja. Njene odgovornosti uključuju osiguravanje neometanog rada kancelarije, povezivanje sa dobavljačima, klijentima i partnerskim kompanijama, obezbeđivanje da se pravna dokumentacija obrađuje i dostavlja na blagovremen i efikasan način, administriranje baza podataka i evidencija na nivou kancelarije, praćenje kalendara i zakazivanje sastanaka, obezbeđivanje besprekornog toka informacija kako spolja tako i iznutra. Ona obezbeđuje besprekorno funkcionisanje kancelarije i efikasna je u rešavanju upita, konsultacijama i blagovremenom pristupu advokatima po potrebi.
Žarko Lelovac
Spoljni saradnik
Žarko Lelovac je spoljni saradnik i menadžer za razvoj poslovanja u advokatskoj kancelariji OM& Partners. Njegove primarne oblasti su kreiranje i sprovođenje poslovnih strategija, razvijanje i održavanje odnosa sa klijentima i prepoznavanje novih poslovnih prilika. Žarko je iskusan pravni savetnik i rukovodilac na raznim projektima sa preko 15 godina iskustva. Radio je kao direktor korporativnog razvoja i kao savetnik generalnog direktora u Hemofarmu A.D., gde je bio odgovoran za upravljanje Kancelarije za upravljanje projektima i projektima vezanim za strateški razvoj. Pored toga, sa svojim višegodišnjim iskustvom, ima čvrstu pravnu pozadinu u vođenju domaćih i međunarodnih advokatskih firmi, uključujući DLA Piper. Žarko je radio na organizacionim strategijama, korporativnom upravljanju i stekao je stručnost u vođenju timova, upravljanju visokoprofilisanim projektima spajanja i preuzimanja i razvijanju odnosa sa svim učesnicnima. Ono što je zanimljivo, Žarko je 2017. godine napravio predah od korporativnog života i putovao po svetu (Azija, Evropa, Južna Amerika), učeći i otkrivajući različite kulture, ljude i jezike kako bi proširio svoju globalnu perspektivu i vidike. Takođe je volontirao u poljoprivrednoj zajednici Cajana Jaku u Čazuti, region San Martin u Peruu.